Brende AS sine retningslinjer i Åpenhetsloven

Forpliktelseserklæring
Brende jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi ønsker å gjøre en forskjell! Denne erklæringen, inkludert våre etiske retningslinjer for leverandører, samt FNs bærekraftsmål, danner grunnlaget for vårt arbeid med å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Gjennom vårt arbeid skal vi unngå å innvirke negativt på andres menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi skal etterstrebe korrekt håndtering dersom vi avdekker at vår virksomhet har negativ innvirkning. Vi skal være spesielt oppmerksomme der det er størst risiko for at vår virksomhet kan påvirke negativt.

For oss handler det ikke bare om hva vi som bedrift kan gjøre selv – men også hvordan vi kan påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere. Derfor stiller vi krav til både egen virksomhet, våre leverandører og deres leverandører igjen for å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gir en dominoeffekt for samfunnet som er mye større enn det ett konsern kan gjøre på egen hånd.

Alle bedrifter som kjøper varer og tjenester må erkjenne at egen forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi erkjenner vårt ansvar og ønsker å bidra til en god utvikling. Derfor stiller vi følgende krav til oss selv, våre leverandører og forretningsforbindelser:

  •  Vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og våre leverandørkjeder for å kartlegge om, og eventuelt i hvilket omfang, vår virksomhet kan bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom det avdekkes brudd eller negativ innvirkning skal vi sørge for eller samarbeide med våre leverandører for å iverksette tiltak og om mulig gjenopprette den forårsakede skaden.
  •  Vår innkjøpspraksis er sentral i arbeidet med å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har stilt, og skal fortsette med å stille strenge krav til våre leverandører for å sikre at våre leverandørkjeder drar i samme retning som oss. Dette gjøres gjennom direkte kontraktskrav, gjennom medvirkning og undersøkelser i prosess ved inngåelse av nye avtaler og gjennom eget regime for porteføljestyring av leverandører (leverandøroppfølging).
  •  Ingen i Brende AS skal tilby eller motta godtgjørelser med det formål å oppnå private eller forretningsmessige fordeler. Brende AS støtter retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.
  •  Verken Brende AS, våre leverandørkjeder eller samarbeidspartnere skal ha aktivitet mot land under handelsboikott ilagt av FN, EU og/eller Norge.

Vedtatt av Styret april 2023